proionta

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Κ.Υ.Δ (Ε.Α.Ε)

Υποβολή ΕΑΕ

Η EUROMIND A.E. είναι πιστοποιημένος Κ.Υ.Δ. του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβοήθηση των αγροτών στη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ έγκυρα και έγκαιρα στους Νομούς Κιλκίς, Θεσσαλονίκης & Πέλλας.

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) περιλαμβάνει τη συμπλήρωση στοιχείων σχετικά
α. με την αίτηση άμεσων ενισχύσεων του γεωργού από τον Πρώτο Πυλώνα της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), της συμμετοχής σε Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δεύτερου Πυλώνα της ΚΑΠ και συνοδεύεται
β. από την αίτηση ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής (κανονιστική υποχρέωση αγρότη που απορρέει από τον Ν. 3877/15.10.2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας»)
γ. την αίτηση ενημέρωσης ή εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (κανονιστική υποχρέωση αγρότη που απορρέει από τον Ν. 3874/03.09.2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων).

ypovoli-eae

Μητρώο Εισροών εκροών - Ημερολόγιο εργασιών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1791/74062/02.07.2015 Υ.Α «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους Κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής», όπως ισχύει, ο γεωργός πρέπει να τηρεί Μητρώο Εισροών και Εκροών - Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε. - Η.Ε.) στην εκμετάλλευσή του, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές) σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν. (ΕΚ) 178/2002. Σε περίπτωση που, μέσω της ιχνηλασιμότητας των ζωικών τροφίμων, διαπιστώνεται ευθύνη του γεωργού, αυτός υποχρεούται να αποδεικνύει εγγράφως κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεσή του για τα πρόσωπα τα οποία τον προμήθευσαν ή στα οποία διέθεσε ζώα ή ζωικά προϊόντα. Υποχρεούται, επίσης, να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών.

Το Μ.Ε.Ε. - Η.Ε. αποτελείται από φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνακες όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα. Ως Μ.Ε.Ε. - Η.Ε., δύναται να χρησιμοποιείται το έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Υ.Α., το οποίο επισυνάπτεται ως συνημμένο, στην υπ΄ αριθμ. 44289/02.08.2021 Εγκύκλιο και στο παρόν email, ή άλλο έντυπο, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες, με αυτές του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ της Υ.Α.. Επιπλέον, επισυνάπτονται οδηγίες συμπλήρωσής του.

Το μητρώο εισροών και εκροών πρέπει να έχει εγγραφές τουλάχιστον για μια τριετία πριν του τρέχοντος ημερολογιακού έτους και να επιδεικνύεται σε όλους τους ελέγχους μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα που δικαιολογούν τις εγγραφές. Σε περίπτωση μη προσκόμισης ή μη επίδειξης ή μη ενημέρωσής του επιβάλλονται κυρώσεις στον γεωργό, όπως αυτές αναγράφονται στην υπ΄αριθμ. 44289/02.08.2021 Εγκύκλιο-εγχειρίδιο ελέγχου (https://diavgeia.gov.gr/f/opekepe).

mitroo-eisrown-ekrown-hmerologio-ergasiwn

Εξισωτική αποζημίωση (Μέτρο 13)

Στόχος του Μέτρου 13 είναι η ενίσχυση ετησίως των γεωργών των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί αυτοί για το σύνολο των προσθέτων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιοχές.

Δικαιούχοι των υπομέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:
1) Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της αριθ. 104/7056/2015 (Β΄ 147) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.
2) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης του Μέτρου.
3) Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, όπως αποτυπώνεται παρακάτω.
α) Για τους έως 67 ετών, η μη καταβολή άμεσης σύνταξης (κύριας σύνταξης σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) προς το πρόσωπο του δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα, με εξαίρεση τις συντάξεις λόγω θανάτου (κύρια σύνταξη εκ μεταβιβάσεως).
β) Για τους άνω των 67 ετών, η συνέχιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον ασφαλισμένο, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

eksisotiki-apozimiosi-metro-13
topothesia euromind

Κιλκίς

Ανδρέα Παπανδρέου 14
23410 25882
topothesia euromind

Πολύκαστρο

Κόμβος Πολυκάστρου-Κιλκίς, ΠΑ.ΘΕ, Χ.Θ: 531 χλμ
23430 25405
topothesia euromind

Γέφυρα

24ο χλμ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας
2310 753545
topothesia euromind

Επανομή

Έναντι 3ου Δημοτικού Σχολείου
23920 42539
topothesia euromind

Κρύα Βρύση

Θεμιστοκλέους 32 & 25ης Μαρτίου
23825 04840
topothesia euromind

Κολινδρός

Κεντρική Πλατεία Λούση 4
23530 31823
euromind